พวกที่แสร้างว่าตนเองมีความรู้ศาสนา l ชัยคฺศอลิฮฺ อัลเฟาซาน