เตาฮีด : หัวใจของการศรัทธาต่อพระเจ้าในอิสลาม ตอนที่ 4