ความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะฮฺ (รอฎิยัลลอฮุอันฮา) ตอนที่ 1