ตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง

ตรรกะ02-การสร้างภาพโดยการตั้งคำถามกลับ

หมวดหมู่: 

การสร้างโดยการตั้งคำถามกลับ

โดยชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

ตรรกะ01-การเจาะจงสร้างคำอธิบายขึ้นมาเป็นเงื่อนไข

หมวดหมู่: 

การเจาะจงสร้างคำอธิบายขึ้นมาเป็นเงื่อนไข

ชารีฟ วงศเสงี่ยม

เรียนการใช้เหตุผลไปแล้วได้ประโยชน์อะไร

หมวดหมู่: 

เรียนการใช้เหตุผลไปแล้วได้ประโยชน์อะไร

 โดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

แนวความเชื่อที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้

หมวดหมู่: 

แนวความเชื่อที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้

แล้วคุณล่ะ อยู่ในแนวความเชื่อไหน?

 

ชะรีฟ วงศ์เสงี่ยม

 

1. แนวทางที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในเรื่องสวรรค์นรก เช่น อิสลามศาสนาคริสต์ แต่คริสต์กับอิสลามก็มีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดในเรื่องพระเจ้า เพราะคริสต์เอามนุษย์มาเป็นพระเจ้า ส่วนอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าไม่อาจที่จะเป็นมนุษย์ได้ เพราะมีคุณลักษณะที่ขัดแย้งกัน

 2. แนวทางที่ไม่เชื่อในพระเจ้า แต่เชื่อในเรื่องสวรรค์ นรก เช่น ศาสนาพุทธ