ขอให้ทบทวนแถลงการณ์หมายเลข 3510

หมวดหมู่: 

เรื่อง ขอให้ทบทวนแถลงการณ์หมายเลข 3510

เรียน คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) 

 

Pages